This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

147.9fm shares

Male underwear models are not objects theyre people

opinion
Only a tiny amount is...

The presence of an antimicrobial compound called D-Limonene in citrus waste inhibits methane production from such waste in anaerobic digestion. In this work, a two-stage anaerobic digestion method is developed using reverse membrane bioreactors rMBRs containing cells encased in hydrophilic membranes.

The purpose of encasement is to retain a high cell concentration inside the bioreactor.

The effectiveness of rMBRs in reducing cell washout is evaluated. Incubation lasts for eight feeding cycles at 55 °C. Volatile fatty acid profiles and H 2  production show that the reactors are working properly and no upset occurs. Additionally, a short digestion time of 4 days can be achieved using the rMBR configuration in this study. Dry anaerobic co-digestion of citrus wastes CW with chicken feather CFwheat straw WS and manure bedded with straw MS was investigated in batch and continuous processes.

Best mixing ratio CF: However, it was not possible to achieve a stable process when the OLR was further increased to 3. The presence of nosocomial pathogens is generally reported in connection with solid surfaces near patient environments. These surfaces become significant sources of transmission Male underwear models are not objects theyre people lead most often to the contamination and cross-contamination of nosocomial pathogens to the patients and staff.

This paper investigates strategies to apply beneficial bacteria on viscose-based nonwoven wipes and the viability of these beneficial bacteria on the wipes along with characterization of the physical properties of the wipes.

Major findings include that it is possible to produce dry wipes which contain an adequate number of beneficial bacteria or spores. After these wipes are wetted, they can release a certain number of bacteria from the wetted wipes. These released beneficial bacteria can inhibit pathogens by growing and colonizing on the wiped surfaces. Few people would deny that universities are becoming increasingly complex educational environments Male underwear models are not objects theyre people to significant changes in the nature of academic work and to changing societal expectations.

University leaders face challenges and opportunities amidst this complexity, especially regarding responsibilities associated with student learning.

The capacity of leaders and managers to respond is arguably affected by the arrangements and practices embedded within their own universities. Understanding these challenges and opportunities, and how current arrangements and practices contribute to or limit them, is central for finding sustainable ways of meeting educational responsibilities and supporting leading for student learning. The seminars were inquiry-focused, generating participant artefacts e. This material was also analysed as part of an ongoing practitioner inquiry aimed at understanding and addressing site-based challenges for academic leading.

Initial results show a need for explicitly focussing on the learning environment "Male underwear models are not objects theyre people" everyday activities, and for clear articulation of goals and visions on both institutional and departmental levels.

Visa fler idéer om Man...

They also point to the importance of opportunities i. From a social-political perspective, the results emphasise the need for building trusting, productive staff relations within and between departments, faculties, and administration teams.

Changing practices, changing education. Den digitala utvecklingen inom byggproduktionssektorn ligger efter jämfört med många andra Male underwear models are not objects theyre people och har fått ryktet om att vara rent av konservativ. Att säga att utvecklingen står stilla stämmer inte då majoriteten av företagen arbetar aktivt för en mer digitaliserad sektor.

Trots detta domineras produktionsplatserna av pappersdokument, icke autonoma system och själva arbetet utförs mer eller mindre på samma sätt som det gjort i flera decennier. Trots att flertalet digitala verktyg och implementeringsmodeller finns tillgängliga möter dem inom byggproduktionssektorn en hel del motstånd.

Denna rapport granskar de digitala innovationer som är på uppgång och som kan göra betydande nytta inom byggproduktion. Via sökmotorer på högskolans databas, samt internet gjordes insamling av rådata som sedan skulle analyseras och ligga till grund för kvalitativ insamlingsmetod. Litteraturstudien var grundpelaren som betingade de semistrukturerade intervjuerna, som i sin tur möjliggjorde en jämförelse mellan det teoretiska ramverket och intervjuresultat.

En klar majoriteten av de intervjuade aktörerna ansåg att 3D-skrivaren någon gång i framtiden kommer att inta byggsektorn.

En implementering av 3D-skrivaren skulle medföra kortare produktionstider, reducerade produktionskostnader, eliminering av spill och mindre arbetskostnader. Autonoma systems inträde i byggproduktionssektorn kommer förmodligen inte ske inom en snar framtid då olika byggprojekt skiljer sig åt väldigt mycket. Hade byggandet blivit mer monotont skulle Male underwear models are not objects theyre people underlätta väldigt mycket, men i dagsläget är sällan ett projekt det andra likt.

Big data är en innovation som skulle kunna revolutionera byggbranschen på flera håll.

Round Up in all of...

Respondenterna förstod dock inte begreppets innebörd vilket tyder på att det inte satsas någonting på Big data inom produktionssektorn. Möjligheterna för Big data är många och det kan bland annat användas för effektivare kommunikation, effektivisering av produktionsplatsen, mer detaljerad koll på olika maskiner och mer kontrollerade material leveranser. För en allmänt lyckad implementering av 3D-skrivaren krävs det att även de Male underwear models are not objects theyre people företagen kan införskaffa apparaten.

De större företagen riskerar annars att konkurrera ut de mindre företagen. Då betong i allmänhet är ett material med förhållandevis hög miljöpåverkan medför detta konsekvenser för miljön som redan befinner sig i en utsatt position. Då det arbetas väldigt aktivt med att förbättra omvärldens miljöpåverkan är det därför viktigt att lägga fokus på att försöka producera mer miljövänlig betong.

Studien begränsades till ett fåtal svenska byggföretag i göteborgsregionen. I rapporten tas därför endast de fåtal respondenters åsikter med. Rapporten utgår ifrån en fallstudie som utfördes på ett företag, Jensen Sweden AB, där syftet var att jämföra batchtillverkning med enstycksflöde genom att studera ett specifiktproduktionsflöde i processen. Materialflödet och materialförsörjningens påverkan på processen ingick också i studien.

Företaget hade brist på kunskap om vilken produktionsstrategi av batchtillverkning och enstycksflöde som skulle vara mest effektiv för en specifik station. Det önskade resultatet av studien från Jensen Sweden AB var att komma fram Male underwear models are not objects theyre people vilken produktionsstrategi som skulleöka produktionsflödet mest.

I dagsläget arbetar den specifika stationen efter batchtillverkning. Studierna genomfördes genom att studera tillverkningen i dagsläget samt att upprätta ett undantag för tillverkning enligt ett enstycksflöde så att detta kunde studeras.

För utföra studien utfördes klockstudier där båda produktionsstrategierna granskades för att sedan jämföras. Utöver det utfördes enmaterialflödesanalys genom att rita ett spagettidiagram i syfte att kartlägga materialflödet.

För att lyckas med ett enstycksflöde krävs förutsättningar som standarder, takttid och pullsystem. Enstycksflöde är en del i strategierna just in time och lean management.

Eftersom att företaget i dag inte hade alla förutsättningar var ett enstycksflöde inget alternativ. Däremot använder företaget pull production vilket hade underlättat övergången till ett enstycksflöde och en implementering av lean management.

News feed